Synonyms for manipulatively

1. manipulatively (adv.)

in an artfully manipulative manner

Synonyms: