Synonyms for macaca sylvana | Synonym.com

Synonyms and antonyms for macaca sylvana

1. Macaca (n.)

macaques; rhesus monkeys

Synonyms: