Synonyms and Antonyms for lucrezia borgia | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for lucrezia borgia

1. Lucrezia Borgia (n.)

Italian noblewoman and patron of the arts (1480-1519)

Synonyms: