Synonyms for leptomeningitis | Synonym.com

Synonyms and antonyms for leptomeningitis

1. leptomeningitis (n.)

inflammation of the leptomeninges

Synonyms: