Synonyms for leonid ilyich brezhnev | Synonym.com

Synonyms and antonyms for leonid ilyich brezhnev

1. Brezhnev (n.)

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)

Synonyms: