Synonyms for legislatively

1. legislatively (adv.)

by legislation

Synonyms: