Synonyms and Antonyms for leg it

1. leg it (v.)

walk

Synonyms: Antonyms: