Synonyms for lapis_lazuli

1. lapis lazuli (n.)

an azure blue semiprecious stone

Synonyms: