Synonyms for kopiyka

1. kopiyka (n.)

100 kopiykas equal 1 hryvnia in Ukraine

Synonyms: