Synonyms and Antonyms for knobby

1. knobby (adj.)

having knobs

Synonyms: Antonyms: