Synonyms and Antonyms for knobbly

1. knobbly (adj.)

having knobs

Synonyms: Antonyms: