Synonyms for kittenish | Synonym.com

Synonyms for kittenish

1. kittenish (s.)

playful like a lively kitten

Synonyms: Antonyms: