Synonyms and Antonyms for kilohertz | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for kilohertz