Synonyms for keratalgia

1. keratalgia (n.)

pain in the cornea

Synonyms: