Synonyms and Antonyms for kenyan monetary unit | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for kenyan monetary unit

1. Kenyan monetary unit (n.)

monetary unit in Kenya

Synonyms: