Synonyms and Antonyms for inhospitably | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for inhospitably

1. inhospitably (adv.)

in an inhospitable manner

Synonyms:
Antonyms: