Synonyms for inelegantly | Synonym.com

Synonyms and antonyms for inelegantly

1. inelegantly (adv.)

without elegance

Synonyms:
Antonyms: