Synonyms for indefinitely

1. indefinitely (adv.)

to an indefinite extent; for an indefinite time

Synonyms: