Synonyms for impetiginous

1. impetiginous (adj.)

of or relating to or having impetigo

Synonyms: