Synonyms and Antonyms for ictonyx frenata | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for ictonyx frenata

1. Ictonyx frenata (n.)

muishond of northern Africa

Synonyms: