Synonyms for hypogastric_plexus

1. hypogastric plexus (n.)

a plexus of nerves serving the pelvic viscera

Synonyms: