Synonyms and Antonyms for hypogastric plexus | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for hypogastric plexus

1. hypogastric plexus (n.)

a plexus of nerves serving the pelvic viscera

Synonyms: