Synonyms and Antonyms for hypnotise | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for hypnotise

1. hypnotise (v.)

induce hypnosis in

Synonyms: Antonyms: