Synonyms and Antonyms for hypnotise

1. hypnotise (v.)

induce hypnosis in

Synonyms: Antonyms: