Synonyms for hyaloplasmic

1. hyaloplasmic (adj.)

of or relating to hyaloplasm

Synonyms: