Synonyms and Antonyms for hug drug

1. hug drug (n.)

street names for methylenedioxymethamphetamine

Synonyms: Antonyms: