Synonyms and Antonyms for honeyed

1. honeyed (adj.)

pleasing to the ear

Synonyms: Antonyms:

2. honeyed (adj.)

with honey added

Synonyms: Antonyms: