Synonyms and Antonyms for homozygous

1. homozygous (adj.)

having identical alleles at corresponding chromosomal loci

Synonyms:
Antonyms: