Synonyms for hindostani | Synonym.com

Synonyms and antonyms for hindostani

1. Hindostani (n.)

a form of Hindi spoken around Delhi

Synonyms: