Synonyms and Antonyms for higgledy-piggledy

1. higgledy-piggledy (adj.)

in utter disorder

Synonyms: Antonyms:

2. higgledy-piggledy (adv.)

in a disordered manner

Synonyms: Antonyms: