Synonyms and Antonyms for heterozygous

1. heterozygous (adj.)

having dissimilar alleles at corresponding chromosomal loci

Synonyms:
Antonyms: