Synonyms for hermeneutic

1. hermeneutic (adj.)

interpretive or explanatory

Synonyms: