Synonyms for henry fonda

1. Henry Fonda (n.)

United States film actor (1905-1982)

Synonyms: