Synonyms for hemosiderosis | Synonym.com

Synonyms and antonyms for hemosiderosis

1. hemosiderosis (n.)

abnormal deposit of hemosiderin; often a symptom of thalassemia or hemochromatosis

Synonyms: