Synonyms for hemodynamic

1. hemodynamic (adj.)

or of relating to or involved in hemodynamics

Synonyms: