Synonyms for genus_Zygnema

1. genus Zygnema (n.)

type genus of the family Zygnemataceae

Synonyms: