Synonyms for genus_Sebastodes

1. genus Sebastodes (n.)

rockfishes

Synonyms: