Synonyms for genus_Schistosoma

1. genus Schistosoma (n.)

type genus of the family Schistosomatidae: blood flukes

Synonyms: