Synonyms for genus_Potamogale

1. genus Potamogale (n.)

type genus of the family Potamogalidae: otter shrews

Synonyms: