Synonyms for genus_Kalmia

1. genus Kalmia (n.)

erect evergreen shrubs: mountain laurel

Synonyms: