Synonyms for genus_Glareola

1. genus Glareola (n.)

type genus of the Glareolidae: the pratincoles

Synonyms: