Synonyms for genus_Arizona

1. genus Arizona (n.)

glossy snake

Synonyms: