Synonyms and Antonyms for genus_Ammodytes

1. genus Ammodytes (n.)

type genus of the Ammodytidae

Synonyms: Antonyms: