Synonyms and Antonyms for garish

1. garish (adj.)

tastelessly showy

Synonyms: Antonyms: