Synonyms and Antonyms for fringilla | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for fringilla

1. Fringilla (n.)

type genus of the Fringillidae: chaffinch, brambling

Synonyms: