Synonyms and Antonyms for freshener

1. freshener (n.)

anything that freshens

Synonyms: Antonyms: