Synonyms for freshener

1. freshener (n.)

anything that freshens

Synonyms: