Synonyms and Antonyms for finitely

1. finitely (adv.)

with a finite limit

Synonyms:
Antonyms: