Synonyms for fetishize

1. fetishize (v.)

make a fetish of

Synonyms: