Synonyms for fenestra vestibuli

1. fenestra vestibuli (n.)

fenestra that has the base of the stapes attached to it

Synonyms: