Synonyms and Antonyms for fenestra rotunda | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for fenestra rotunda

1. fenestra rotunda (n.)

fenestra leading into the cochlea

Synonyms: