Synonyms for family nitrobacteriaceae

1. family Nitrobacteriaceae (n.)

usually rod-shaped bacteria that oxidize ammonia or nitrites: nitrobacteria

Synonyms: